Recente opmerkelijke feiten over scheiden:
- Spijt. Uit een Brits onderzoek uit 2014 blijkt dat 54 procent van de mensen spijt heeft van de scheiding. Is dat in Nederland anders? Inkomen: vaders gaan er na echtscheiding financieel 7 procent op vooruit, moeders 23 procent op achteruit.  Voor kinderen is scheiden lijden. Zorgverdeling tussen pa en ma nog grotendeels traditioneel.
 
- Online scheiden, sinds kort mogelijk. Slechts 120 euro. Op verzoek van de overheid opgezet om te besparen op de rechtsbijstand. De Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators ziet het niet zitten, een echtscheiding is volgens hun té ingewikkeld. Lees meer hierover .......
 
- Weer een plannetje van D66 om het familierecht te 'moderniseren': de rechten van gehuwde en ongehuwde mannen t.a.v. het gezag over kinderen gelijktrekken, zodra de vader het kind erkent heeft. Wat is eigenlijk het probleem .... gewoon trouwen kan ook.
 
- Opmerkelijk: Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat slechts 2 procent van de kinderen na een scheiding bij de vader of vader met partner woont, 17 procent woont bij de moeder of moeder met partner. En dat, terwijl kinderen vanaf 12 jaar zelf mogen kiezen waar ze willen wonen. Volgens het 'Vader Kennis Centrum' staan gescheiden vaders te trappelen om hun verantwoordelijkheid in de opvoeding te nemen, maar wordt het hen onmogelijk gemaakt, o.a. door de rechters.

Actueel

Drie jaar geleden is vanuit de Tweede Kamer de initiatiefwet Herziening Partneralimentatie ingediend. Op 22 april 2016 heeft de Raad van State haar advies uitgebracht over deze wet. De initiatiefnemers hebben daarop een reactie gegeven en samen met het advies van de Raad van State op 8 september 2016 openbaar gemaakt. De partijen in de Tweede Kamer hebben daarna schriftelijk hun zienswijze ingediend bij de vaste Kamercommissie V&J, dit is 13 oktober 2016 gepubliceerd.  De officiële stukken zijn te lezen bij het kopje Initiatiefwet.
De NOTA van Wijziging is 14 maart 2017 gepubliceerd. 
 
De radiostilte rondom het advies van de Raad van State
Opvallend is dat er tot nu toe in de media geen aandacht is besteed aan het advies van de Raad van State. Uit de samenvatting van de Raad blijkt dat zij over alle belangrijke onderdelen van de initiatiefwet ronduit negatief is. Hun eerste opmerking betreft het punt dat de initiatiefnemers uitgaan van een situatie die ver verwijderd is van de huidige maatschappelijke realiteit. Ze adviseren in feite de hele voorgestelde wet te heroverwegen en hun streven meer te vertalen naar de huidige praktijk, waarin de verdeling van zorg en betaalde arbeid nog ongelijk verdeeld zijn.
 
Ook rondom de Nota van Wijziging radiostilte
Geheel onverwacht kwam de dag vóór de verkiezingen van 15 maart 2017 de NOTA van Wijziging uit. Het bleek dat de initiatiefnemers twee ingrijpende voorstellen hebben teruggedraaid, nl de rechtsgrond (blijft voortdurende solidariteit) en de berekening van de hoogte van de partneralimentatie (geen verlies van verdiencapaciteit meer). En derde punt is gehandhaafd, namelijk het voorstel om de partneralimentatie terug te brengen van 12 naar 5 jaar.    
 
Wat gebeurde er in 2015
Een enkele keer was er een artikel of kort interview te lezen, zoals 30 juni 2015 in de Volkskrant met de titel 'Blijf van de alimentatie af', geschreven door Ariane Hendriks en Ingrid Vledder, twee juristen van de Expertgroep.
De Vereniging Vrouw en Recht organiseerde op 18 september 2015 een seminar met één van de drie initiatiefnemers van de wet, Jeroen Recourt van de PvdA. De titel van de middag was: 'Is partneralimentatie aan vernieuwing toe?' Lees het verslag en de begeleidende brief.
De Nederlandse VrouwenRaad heeft 30 september 2015 een reactie geschreven aan de minister en de vaste Kamercommissie V&J. Hierop hebben ze geen inhoudelijk antwoord gekregen.
Ook het ministerie van OCW, waar emancipatie onder valt, heeft niet stilgezeten. Zij hebben een Positionpaper laten maken over partneralimentatie, die in januari 2014 uitkwam. Hierin worden bv de begrippen de juro gelijkheid en de facto ongelijkheid uitgewerkt. De Studiegroep EZ van de WOUW heeft de tabellen daaruit en enkele andere relevante tabellen in een aparte bijlage gezet.
 
Wat gebeurde er in 2016
De achtste Emancipatie monitor kwam 13 december 2016 uit, met daarin voor het eerst een aparte paragraaf over partneralimentatie.
Vanuit de Studiegroep EZ is 1 december 2016 een brief naar de aangesloten organisaties van de NVR gestuurd en 7 december een brief naar Commissies van advies van V&J, OCW en SZ&W en de desbetreffende ministers. Hierop heeft mevrouw Swinkels van D66 gereageerd, en zij heeft zowel met twee advocaten uit de Expertgroep als met de Studiegroep EZ een gesprek gehad.
Twee advocaten uit de Expertgroep hebben een artikel in het Parool en in de Trouw gepubliceerd.
Ook de Vereniging Vrouw en Recht heeft een brief aan de Commissies van advies van V&J, OCW en SZ&W geschreven. 
 
We hebben sterk de indruk dat onze acties mede hebben geleid tot uitstel van de NOTA. Een moeilijk punt voor Tweede Kamerleden is dat mannenorganisaties een sterke lobby hebben in Den haag, terwijl die lobby vanuit vrouwen zo goed als ontbreekt. In december 2016 zijn we echter aan de slag gegaan.
Een van de dingen waar we op aandringen is om een EER, Emancipatie Effect Rapportage, te laten uitvoeren en een hoorzitting te houden.
 
Expertgroep en Seminar
Zowel bij een expertgroep, opgezet vanuit de Nederlandse VrouwenRaad, als bij een Seminar op 16 september2015, georganiseerd door de Vereniging Vrouw en Recht,  bleken de aanwezige juristen unaniem tegen een wetswijziging te zijn, omdat de huidige wet voldoende mogelijkheden biedt voor rechters om 'maatwerk' te leveren. Ze vonden het noodzakelijk dat rechters beter op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden die de huidige wet biedt, zodat zij niet standaard 12 jaar alimentatie toewijzen.  
Jeroen Recourt, een van de initiatiefnemers van de wet, was ook aanwezig op het Seminar.  Hij zei naar aanleiding van de inleidingen en de discussie toe weer eens kritisch naar het wetsvoorstel te willen kijken. Ook zei hij toe dat er ter zijner tijd een hoorzitting komt. 
 
Een recente uitspraak van de Raad van State over Kinderalimentatie die veel opzien baarde 
Afschaffen van de vermindering van de kinderalimentatie voor ex-partners in verband met toelagen van de overheid.
Wat is er aan de hand?
Per 1 januari 2013 veranderde er veel in de bijdrage van de overheid aan de kosten van het levensonderhoud van kinderen. Vanwege de overzichtelijkheid kwamen er drie regelingen in plaats van zeven. Per 1 januari 2015 kwam daar nog de zogeheten 'alleenstaande ouderkop' bij. Deze regeling is bedoeld als bijdrage voor de verzorgende ouder – vaak de moeder – in de kosten van de opvoeding van de kinderen. De nieuwe regelingen gaven aanleiding tot onduidelijkheid.
 
De landelijke expertgroep van familierechters heeft toen geadviseerd om de hoogte van de kinderalimentatie die de ex-partner betaald met de bijdrage van het rijk te verminderen. Dit advies was aanleiding voor veel ex-partners om een herziening van de kinderalimentatie aan te vragen. De meeste rechtbanken, behalve in Den Haag en in Noord-Holland, pasten deze rekenmethode toe. Daardoor ontstond er ‘rechtsongelijkheid’, dat wil zeggen dat het uitmaakt bij welke rechtbank je verlaging van de kinderalimentatie aanvraagt, een onwenselijke situatie. De Raad van State werd om een besluit gevraagd.
 
Begin oktober kwam de Raad van State met de bindende uitspraak dat een ex-partner het hele bedrag aan kinderalimentatie moet betalen, er kan géén aftrek zijn van het geld dat de verzorgende ouder van de overheid krijgt. De verwachting is dat er 22.000 (!) nieuwe rechtszaken komen om de kinderalimentatie bij te stellen. Artikelen in de pers hierover.
 
De landelijke expertgroep stelt ook de regels voor het berekenen van de hoogte van de partneralimentatie vast, die de meeste rechters volgen. Elke zes maanden is er een aanpassing. 
Hoeveel vertrouwen kunnen vrouwen hebben in deze berekeningen van de Expertgroep, die, zodra ze er kans toezien, zulke financiële voordelen aan mannen toebedeelt zoals bij de kinderalimentatie is gebeurd? Zie alinea hierboven.
 
Ook opmerkelijk:
Twee van de drie mannen betaald géén kinderalimentatie.