OOK AAN WETGEVING OVER HET DELEN VAN HET PENSIOEN NA EEN SCHEIDING WORDT GEWERKT.
Op 16 september 2019 is de Wet pensioendeling bij scheiding 2021 bij de Tweede Kamer ingediend.
De bedoeling is dat vanaf 2021 het delen van het pensioen automatisch bij de echtscheiding wordt geregeld en daarbij is conversie standaard. Dit is een enorme verbetering bij de huidige situatie.
Echter, voor samenwonenden die uit elkaar gaan wordt niets geregeld, en dat gaat over een miljoen vrouwen, terwijl hun situatie vergelijkbaar is met getrouwde vrouwen die scheiden. Lees het artikel dat hierover geschreven is voor het Lilith magazine, maar niet is gepubliceerd omdat het te moeilijk zou zijn voor hun doelgroep!
 
Belangrijk punt is of er met de wet partneralimentaitie geen sprake is van indirecte discriminatie
 
'Voor wat hoort wat', de winst van werk en de waarde van zorg, de financiële consequenties van zorgtaken.  Briefwisseling geschreven voor de Fem Talk van de NVR door Myrtille Hellendoorn en Marjan Nieuwenhuis, 27 juni 2019
 
Actueel - Het langverwachte onderzoek IBO Deeltijdwerk is 29 april 2020 uitgekomen met een kabinetsreactie. Het kabinet wil grote stappen zetten om de verdeling zorg - betaald werk te beïnvloeden, veel moet echter nog uitgewerkt worden in beleid. Enkele vrouwenorganisaties hebben een beleidsbrief met aanbevelingen van het kabinet gestuurd op 7 mei.
 

Initiatiefwet partneralimentatie aangenomen, 21 mei 2019

Hoe is het gegaan

De initiatiefwet partneralimentatie is 11 december 2018 aangenomen in de Tweede Kamer als hamerstuk, dus zonder discussie. Dit betekent dat de Kamerleden, behalve de CU en SGP, akkoord gingen met de vermindering van de duur van de partneralimentatie na een scheiding van 12 naar 5 jaar. Het idee erachter is dat deze wetswijziging vrouwen zal aanzetten eerder om economisch zelfstandig te worden. 

De Eerste Kamer begint altijd met een schriftelijke vragenronde, zie verslag van 11 februari 2019. Daarvóór kon iedereen nog een zienswijze inleveren. Dat hebben we gedaan met een brief op 15 januari via de NVR. Een klemmende vraag is wat ons betreft .... voor wie zal deze wet een vooruitgang zijn?

Op 17 april kwam de beantwoording van de Kamervragen door de initiatiefnemers via een Memorie van Antwoord en op 19 april kwam een brief  van de minister over de Kamervragen. Ook nu hebben we een reactie geschreven op 12 mei en op 17 mei. De plenaire bespreking was op 14 mei en op 21 mei werd de wet aangenomen. Het CDA, 50+, CU en SGP stemden tegen, de andere frakties waren vóór, ondanks de vele onbeantwoorde vragen die er nog waren. Een belangrijk punt wat de laatste week nog naar voren kwam is of er met deze wet geen sprake is van indirecte discriminatie.
 
Nieuwe poging om partner alimentatie tot 5 jaar te verlagen
Wat gebeurde er in de Tweede Kamer van 20 juni 2015 tot 11 december 2018?
Na 15 maanden stilte is op 11 juni 2018 opnieuw door drie partijen een Tweede Nota van Wijziging ingediend met de beantwoording van kamervragen die al twee jaar geleden zijn gesteld. De grondslag werd al op 14 maart 2017 hersteld en het verdienmodel eruit gehaald, maar de drie partijen handhaven verlaging van 12 naar 5 jaar. Op 27 juni stelden de commissieleden aanvullende vragen, waarop de initiatiefnemers in september zullen antwoorden. Vanuit de NVR en Wouw is intussen een brief gestuurd naar de initiatiefnemers met toelichting en bijlagen. Ook de Vereniging Vrouw en Recht heeft gereageerd.

September ging voorbij zonder actie en 1 oktober 2018 werd nog een Derde Nota van Wijziging ingediend. Twee advocaten uit de Expertgroep hebben hierop een reactie geschreven over wat er eigenlijk staat in de wet, want het is wel een warboel. De NVR en Wouw hebben 27 november nog schriftelijke vragen gesteld. Op 6 december werden de vragen van commissieleden van 27 juni door de initiatiefnemers beantwoord.

Dan blijkt er voldoende overeenstemming bij partijen om de initiatiefwet op 11 december 2018 in de Tweede Kamer te bespreken. Op 7 december hebben we nog een brandbrief aan de Kamerleden gestuurd. Het mocht niet baten, 11 december werd met handopsteken het wetsontwerp aangenomen en nu is de beurd aan de Eerste Kamer.
 
BELANGRIJK NIEUWS:
Een onverwachte verrassing: 14 maart 2017, de dag voor de Tweede Kamer verkiezingen, verscheen de lang verwachte Nota van Wijziging van de drie initiatiefnemers. De belangrijkste wijziging daarin is dat de rechtsgrond van partneralimentatie teruggedraaid wordt van 'verlies aan verdiencapaciteit tijdens het huwelijk' naar 'levenslange lotsverbondenheid'. Dit heeft grote consequenties voor de berekening van de hoogte van de partneralimentatie. Lees het overzichtsartikel hierover ......
Twee van de drie initiatiefnemers van het wetsontwerp komen niet terug in de Tweede Kamer. Het is onduidelijk wanneer het wetsontwerp verder besproken gaat worden, mede vanwege de kabinetsformatie.

Per 1 januari 2018 komt er een ingrijpende wijziging bij het trouwen in 'gemeenschap van goederen'.

GROTE VRAAG: WORDT HET VIJF OF TWAALF JAAR
Wat gehandhaafd blijft in het wetsvoorstel is dat de partneralimentatie 5 jaar wordt, een aanzienlijke verslechtering voor veel vrouwen. Welke argumenten zijn daartegen aan te voeren vanuit de huidige politieke en sociaal-economische werkelijkheid?
Wat zijn de belangrijkste negatieve effecten voor vrouwen van het wetsvoorstel?

Wat zijn de belangrijkste negatieve effecten voor vrouwen van het wetsvoorstel?

- Bepaalde groepen vrouwen zullen onevenredig hard gepakt worden bij het terugbrengen van de partneralimentatie naar 5 jaar. Het zijn vaak laagopgeleide vrouwen en vrouwen met een migranten achtergrond, zij komen 7 jaar eerder in de bijstand.

- Het overheidsbeleid moet eerst de voorwaarden scheppen vóórdat ze de eis kan stellen aan alle vrouwen van economische zelfstandigheid. Bij het huidige beleid zadelt de overheid vrouwen op met een dubbele belasting, namelijk zorg, huishouden én betaald werk. Het belangrijkste punt hierbij is een gelijke verdeling van al het werk over vrouwen en mannen.

- Bij dit alles komt dat als we niet protesteren tegen 5 jaar, er over 10 jaar een wet wordt voorgesteld dat er helemaal geen partneralimentatie wordt betaald. We zijn dan toch allemaal economisch zelfstandig? 

De argumenten zijn verder uitgewerkt in de bijlage met o.a. het keukentafelgesprek en het 'doenvermogen. Het keukentafelgesprek is misschien wel het moeilijkste onderdeel van deze hele discussie en vergt een ingrijpende mentaliteitsverandering bij beide partners gezien de lange historie van de traditionele rolverdeling in Nederland. Daarbij komt dat volgens recent onderzoek het 'doenvermogen' bij 2,5 miljoen mensen in Nederland onvoldoende aanwezig is. Lees ook het artikel over: 'Alles eigen verantwoordelijkheid' in De Groene.

 
RECENTE UITSPRAAK RECHTER OVER PARTNERALIMENTATIE HANDHAAFT TERMIJN VAN 12 JAAR
Het hof anticipeert niet op het wetsvoorstel herziening partneralimentatie, nu dit voorstel fors is gewijzigd.

Hof vernietigt limitering door de rechtbank. Voor de beperking van de duur van de alimentatieverplichting bestaat naar het oordeel van het hof geen aanleiding. Feiten of omstandigheden die dit voor de man ingrijpende gevolg van de gevraagde limitering kunnen rechtvaardigen zijn niet, althans onvoldoende, gesteld. Het door de vrouw aangevoerde argument dat mogelijke toekomstige wetgeving de duur van de partneralimentatie beperkt is onvoldoende om de partneralimentatie in duur te beperken. 

Toelichting: Waar gaat het over?
Vrouw betaald partneralimentatie aan man, die uitkering krijgt, wat ze al 10 jaar doet.
Haar ex wordt gepensioneerd en zij vraagt of de alimentatie gestopt kan worden.
Uitspraak: ze moet de 12 jaar volmaken.
Rechtbank van Noord-Nederland, locatie Groningen.
Uitspraak was 31 oktober 2017

Toelichting op de website

De website is opgezet door de Studiegroep Economisch Zelfstandig van de WOUW, ontstaan vanuit de Nederlandse VrouwenRaad. De aanleiding hiervoor is de initiatiefwet Herziening Partneralimentatie die op 19 juni 2015 in de Tweede Kamer is ingediend door de VVD, PvdA en D66. Het idee achter deze wet is dat vrouwen sneller economisch zelfstandig worden als de partneralimentatie verkort wordt van 12 naar 5 jaar. Het is echter de vraag of je via een wet de beslissingen die binnen een huwelijk worden genomen over de verdeling van het betaalde en onbetaalde werk kunt beïnvloeden. 
 
Deze website gaat dan ook over méér dan de financiële situatie van ex-partners na een scheiding. Namelijk over een breed scala onderwerpen die de economische zelfstandigheid van vrouwen beïnvloeden, zoals opvoeding, schoolkeuze, beroepskeuze, loonkloof, beeldvorming en ook over de verdeling zorg - betaald werk tussen partners. etc. 
Om het verband te leggen tussen de financiële situatie van vrouwen vóór en ná de scheiding, en vooral ook om je een mening te vormen over deze problematiek en om een aantal feiten naar voren te brengen, hebben we gekozen om via stellingen en polls hier de aandacht op te vestigen. 

Stellingen en Polls 

Wanneer de herziene versie van de initiatiefwet openbaar wordt ter bespreking in de Tweede Kamer gaan we verder met de wekelijkse stellingen en polls.
Over de huidige wet partneralimentatie zijn al een enkele stellingen en polls gepubliceerd. Het is mogelijk om hierop te reageren. We zijn daarbij ook benieuwd  uw mening en uw kennis. De stellingen en polls worden ook op Facebook en Twitter gepubliceerd.

Voortgang wetsontwerp partneralimentatie

Het advies van de Raad van State is in het voorjaar 2016 uitgebracht, waarbij ze zich hebben laten adviseren (Lees meer >>) door o.a. de Raad van de Rechtspraak, het landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.   De Tweede Kamerfracties hebben schriftelijk commentaar ingeleverd bij de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie en 13 oktober 2016 is het schriftelijke verslag van de commissie verschenen. Op 14 maart 2017 is de NOTA uitgebracht met enkele belangrijke wijzigingen. Het terugbrengen van de partneralimentatie van 12 naar 5 jaar is echter blijven staan, zie de informatie bovenaan deze pagina. Het wachten is op de behandeling in de Commissie van V&J. De officiële stukken zijn te lezen bij het kopje Initiatiefwet.

Economische Zelfstandig

Zolang er geen nieuwe versie is van het initiatiefvoorstel partneralimentatie, plaatsen we op de website, Facebook en Twitter allerlei aspecten die de economische zelfstandigheid van vrouwen beïnvloeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Emancipatie, ook van belang voor mannen, zie ACTUEEL - EZ in de linker kolom

We zijn begonnen met berichten op Twitter en Facebook over wat mannen kunnen bijdragen aan de emancipatie van vrouwen. Vooral in de Verenigde naties wordt daaraan gewerkt door de VN-Women, via de HeForShe en de 10x10x10 Campagne. In tegenstelling tot Nederland blijkt in een aantal landen straatintimidatie een serieus aandachtspunt te zijn, waar hard aan getrokken wordt. Ook beeldvorming, de invloed van stereotypen, reclame en vooroordelen zijn een ondergeschoven kindje in Nederland. Over deze onderdelen van achterstelling van vrouwen is veel te melden. Een nieuwe strategie om adverteerders op te roepen dergelijke programma's, websites en publicaties niet meer te ondersteunen met advertenties.
Plotseling is er sinds half april 2017 veel aandacht voor websites als GeenStijl en Dumpert, waar n.a.v. een seksistische 'aanval' op een journalist vrouwen via een advertentie adverteerders hebben opgeroepen om niet meer op deze sites te adverteren, in feite financieel te steunen. Via een grote advertentie met 130 ondertekenaars, aandacht in Buitenhof, bemoeid nu ook de politiek zich ermee, o.a. doordat ministeries voorlopig niet meer op deze sites mogen adverteren.
Wekelijks breien we er weer een stukje aan op vrijdag aan het eind van de middag via Twitter en Facebook

Nieuwsbrief

We beginnen met de nieuwsbrief, wanneer er een nieuwe versie ligt over het wetsontwerp Partneralimentatie. De nieuwsbrief zal gaan over de voortgang van de besprekingen in de Tweede Kamer, discussies in het land en in de media, de wekelijkse stelling/poll en de berichten op facebook en twitter. Let op: we beginnen hiermee als de Tweede Kamer het wetsontwerp gaat bespreken.
 
Bekijk de video waar 10 meisjes van 10 jaar hun toekomstverwachtingen vertellen.