Week 47 - Advies Raad van State - 25 nov 16

 

Twitter:

De Raad v State vindt dat deze wet uitgaat van een situatie die ver verwijderd is van de huidige maatschappelijke realiteit en wijst het voorstel af

 

Facebook:

Waarom hebben de initiatiefnemers deze wet ingediend?

‘De initiatiefnemers willen met het initiatiefwetsvoorstel de partneralimentatie eerlijker maken, simpeler berekenen en in duur verkorten. Daarnaast wordt de grondslag voor het berekening van partneralimentatie gewijzigd en wordt voorgesteld om de mogelijkheden om partneralimentatie te wijzigen sterk te beperken.’

Reactie van de Raad van State op het wetsontwerp

Ze merken in hun advies op dat ‘de toelichting van de initiatiefnemers bij de initiatiefwet onvoldoende duidelijk maakt in hoeverre deze wet kan bijdragen aan de oplossing van de gesignaleerde problemen. De initiatiefnemers motiveren niet waarom dit initiatiefwetsvoorstel zal leiden tot minder procedures over partneralimentatie. Het is ook zeer de vraag of ex-echtgenoten op basis van de nieuwe berekeningssystematiek in staat zullen zijn zelf te berekenen wat zij aan partneralimentatie moeten betalen. De limitering van de duur van partneralimentatie in combinatie met de voorgestelde berekeningssystematiek zal bovendien naar verwachting tot schrijnende situaties leiden. Dit wordt nog versterkt door de beperkte wijzigingsmogelijkheden waardoor het voorgestelde systeem weinig ruimte laat voor maatwerk.’

Conclusie van de Raad van State

Om deze redenen adviseert de Raad het initiatiefwetsvoorstel en in het bijzonder de voorgestelde berekeningssystematiek en de (wijze van) beperken in duur te heroverwegen. Verder maakt de RvS opmerkingen over de gevolgen van het initiatiefwetsvoorstel voor de besteding van publieke middelen (bijstand en kosten rechtszaken en mediatie) en adviseert daarnaast het initiatiefwetsvoorstel op een groot aantal andere punten aan te passen.’

De officiële Kamerstukken over de voorgestelde wet over partneralimentatie tot nu toe staan op bij het kopje  initiatiefwet

Foto: Franse ansichtkaart uit 1908, verloofd en nog vol goede moed