Facebook #5, publicatie 8 april 2016
 

Hoe is de 10x10x10 Campagne tot stand gekomen?

De voorbereiding voor de 10x10x10 Campagne heeft vele jaren geduurd en is via verschillende organisaties van de Verenigde Naties tot stand gekomen.
In 2005 werd de UN Global Compact** opgezet om de duurzaamheid van bedrijven en organisaties te vergroten. Hierbij werden vier gebieden als essentieel gezien om aan te werken, nl Mensenrechten, Arbeid, Milieu en Corruptie.
In 2010 zijn zeven sleutelprincipes door de VN-vrouwen en VN Global Compact opgesteld als praktische leidraad om de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren. Dit zijn de zogenoemde Women’s Empowerment Principles (WEP’s)*.
In september 2014 werd door de VN-vrouwen HeForShe opgezet om mannen meer bij de verbetering van de positie van vrouwen op de werkvloer te betrekken.
Uit al deze initiatieven is de 10x10x10 Campagne ontstaan in januari 2015, waarbij 10 invloedrijke regeringsleiders, 10 bedrijven en 10 universiteiten bereid zijn gevonden om aan een pilot onderzoek deel te nemen.
Na één jaar hebben bedrijven een uitgebreid rapport gepubliceerd.

 

Waartoe verplichten zich de deelnemende bedrijven?

Om mee te doen aan de 10x10x10 Campagne van HeForShe ondertekenen bedrijven de volgende actiepunten:
1. De WEP’s* als leidraad gebruiken om de positie van vrouwen op de werkvloer te versterken, een op sekse gebaseerd actieplan te ontwikkelen dat specifieke doelen en indicatoren omvat die voldoen aan de richtlijnen van onderzoek en om de vooruitgang in het openbaar publiceren.
2. Voorbereidingen te treffen om met de UN Global Compact** voor bedrijven mee te doen, door een strategisch beleid op te zetten en activiteiten en strategieën uit te voeren met de tien universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.
3. Het gebruik van de ‘HeForShe’ App te stimuleren om de betrokkenheid van mannen in het bedrijf te meten.
4. Het opzetten van trainingen om de ontvankelijkheid voor sekseverschillen en ongelijkheid te vergroten
5. Het aankaarten van ongelijkheid van sekse op grote zakelijke conferenties, evenementen en vergaderingen.
6. Het opzetten van een eigen 10 x 10 x 10 campagne en het verspreiden van informatie over de HeForShe Campagne via gelijksoortige bedrijven en toeleveringsbedrijven.
7. Het organiseren van denktanks over bepaalde onderwerpen die de emancipatie van vrouwen bevorderen.
8. Het gebruiken van de voetafdruk van je bedrijf om leveranciers en klanten voor HeForShe te interesseren.

 

To undertake IMPACT 10x10x10, Corporate Champions may wish to:

  1. Using the Women’s Empowerment Principles* (WEP’s) as guidance, develop a gender action plan that includes specific targets and indicators aligned with the Principles to measure and publicly report on their progress.
  2. Take steps towards joining the UN Global Compact**, a strategic policy initiative for businesses that are committed to aligning their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti-corruption 4.
  3. Use the ‘HeForShe Commitment API’ to measure male employee engagement.
  4. Establish gender sensitization training initiatives and gender equality initiatives.
  5. Graft the theme of gender equality onto major corporate conferences, events and meetings.
  6. Establish their own 10x10x10 campaign and disseminate information on HeForShe through corporate distribution systems and supply chains.
  7. Organize think tanks on particular topics that promote women’s empowerment.
  8. Use their corporate footprint to inspire suppliers and customers to join HeForShe.


* Wat zijn de Women’s Empowerment Principles (WEP’s)?

Het zijn zeven sleutelprincipes die in 2010 zijn door de UN-vrouwen en UN Global Compact zijn opgesteld als praktische leidraad om de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren.

In 2013 hebben 500 bedrijven de WEB’s ondertekend.

 

 

 

Zeven uitgangspunten om de positie van vrouwen op de werkvloer te versterken zijn in het kort:

1. Stel de lat hoog voor een bedrijf met betrekking tot sekse-gelijkheid.

2. Geef alle vrouwen en mannen op het werk gelijke kansen, behandel ze eerlijk en met respect, steun mensenrechten en ga discriminatie tegen.

3. Zorg voor gezondheid, veiligheid en welzijn van alle werknemers, zowel van vrouwen als van mannen

4. Stimuleer onderwijs, opleiding en professionele ontwikkeling van vrouwen.

5. Het inpassen van ontwikkelingen in het bedrijf, het verspreiden van deze ontwikkelingen en het uitdragen in de praktijk, zodat de positie van vrouwen wordt versterkt.

6. Het vergroten van gelijkheid via initiatieven vanuit de gemeenschap en vanuit betrokkenheid.

7. Het meten en publiceren van vooruitgang om seksegelijkheid te bereiken.

 

 

 

 
 
Women’s Empowerment Principles in Brief
1. Establish high level corporate leadership for gender equality.
2. Treat all women and men fairly at work respect and support human rights and nondiscrimination.
3. Ensure the health, safety and well being of all women and men workers.
4. Promote education, training and professional development for women.
5. Implement enterprise development, supply chain and marketing practices that empower women.
6. Promote equality through community initiatives and advocacy.
7. Measure and publicly report on progress to achieve gender equality.
 

** Wat is UN Global Compact

De VN Global Compact is het grootste initiatief van bedrijven en organisaties op het gebied van duurzaamheid. Een oproep aan bedrijven om strategieën uit te zetten en maatregelen te nemen op het gebied van mensenrechten, werk, milieu en anti-corruptie. Deze organisatie bestaat sinds 12 augustus 2005 als onderdeel van de VN.

In maart 2016 nemen 8.600 bedrijven en 4.000 andere organisaties deel in 163 landen, en er zijn 37.400 rapporten geplubliceerd.
In Nederland doen slechts 152 bedrijven mee.
 
Sinds 1 april 2016 is er een speciaal kantoor voor het midden- en kleinbedrijf om zich aan te melden. Vaak hebben deze bedrijven beperkte middelen om de vooruitgang in duurzaamheid van hun bedrijf openbaar te maken. Het wordt sterk aangeraden om samen te werken met andere bedrijven en organisaties aan de doelstellingen. Op de website wordt daarvoor ‘hulp’ aangeboden. Van de bedrijven en organisaties die actie ondernemen om de doelstellingen te verwerkelijken doet 78 procent dit via een netwerk.
 
De vier gebieden om aan duurzaamheid te werken: 
- Mensenrechten
Beginsel 1:  Bedrijven moeten de internationaal uitgeroepen rechten van de mens steunen, respecteren en beschermen; en
beginsel 2:  ervoor te zorgen dat zij zich niet medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten.
- Arbeid
Beginsel 3:  Bedrijven moeten de vrijheid van vereniging verdedigen en het recht op collectieve onderhandelingen erkennen;
beginsel 4:  afschaffing van alle vormen van gedwongen en dwang arbeid;
beginsel 5:  de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en
beginsel 6:  het uitbannen van discriminatie met betrekking tot arbeid en beroep.
- Milieu
Beginsel 7:Bedrijven moeten een voorzichtige benadering steunen van uitdagingen op milieugebied;
beginsel 8: initiatieven ontplooien die meer verantwoordelijkheid voor het milieu bevorderen; en 
beginsel 9: het bevordering van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën.
- Anti-corruptie
Beginsel 10: Bedrijven moeten corruptie in al zijn vormen bestrijden, met inbegrip van afpersing en omkoping.
Human Rights
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.
Labour
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
Principle 5: the effective abolition of child labour; and
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
Environment
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.
Anti-Corruption
Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.
 

De Millennium Doelen uit 2000 en de opnieuw vastgestelde 17 Global Doelen in 2015

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 wereldwijde doelen om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen.
De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de UN Global Compact zouden dit alles kunnen waarmaken. In alle landen. Voor alle mensen. De Global Goals zijn een vervolg op Millennium Ontwikkelingsdoelen (Millennium Development Goals – MDG’s) uit 2000.
De Millenium Doelen en de 17 Global Goals zijn onderdeel van UN Global Compact.
De 17 Werelddoelen zijn:

1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
12. Duurzame consumptie en productie
13. Aanpak klimaatverandering
14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken