Schriftelijke vragen die de Christen Unie heeft ingediend bij de commissie Justitie en Veiligheid in de Eerste Kamer over partneralimentatie
 

P#13  Facebook en Twitter op 17 maart 2019

Schriftelijke vragen van de CU in de Eerste Kamer

Enkele opmerkelijke vragen van de Christen Unie over de initiatiefwet partneralimentatie

- Zijn voor de huidige problemen minder verstrekkende oplossingen denkbaar dan het verkorten van de termijn van partneralimentatie? Zie voor mogelijke oplossingen onderaan deze pagina*

- Toetreding tot de arbeidsmarkt is geheel anders in tijden van hoogconjunctuur dan in tijden van recessie. Moet dit meetellen bij het vaststellen van de duur van partneralimentatie?

En verder:

- Wat zijn de problemen met de huidige wet van 12 jaar? In welke mate draagt 5 jaar bij aan het verhelpen van de tekortkomingen?  

- Waarom voor 5 jaar gekozen en niet voor 7 jaar? Zal de voorgestelde wet nieuwe grensgevallen opleveren?

- De huidige termijn bij de partneralimentatie is een maximumtermijn, de rechter kan ook een kortere termijn bepalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van beide exen.

- In een huwelijk is gezamenlijk de keuze gemaakt dat een van beide echtelieden meer tijd heeft voor zorgtaken. Als het huwelijk bijvoorbeeld veertien jaar geduurd heeft, in hoeverre is dan te verwachten dat binnen vijf jaar die financiële achterstand voldoende verkleind is?

- Er zijn sectoren waar het ongebruikelijk is om fulltime te werken, bijvoorbeeld de zorgsector en de schoonmaakbranche.

-----------------------------------------------------

* Zijn voor de huidige problemen minder verstrekkende oplossingen denkbaar dan het verkorten van de termijn van partneralimentatie van 12 naar 5 jaar? 

 
Als eerste is het nodig te weten wat de huidige problemen zijn.
Vaak genoemd worden: deeltijdbaan - economische zelfstandigheid - verdeling zorg en betaald werk - verlofregelingen - voorziening opvang kinderen.
 

Minder verstrekkende oplossingen hiervoor zijn:

- Handhaven van de huidige wet. Motivatie: het vooruitzicht om bij een scheiding 12 jaar partneralimentatie te betalen, kan mannen aanzetten om niet zonder meer akkoord te gaan met deeltijdwerken. Ze kunnen meedenken om de problemen rondom zorg op te lossen en dit niet aan hun vrouw over te laten.
 

- Evenwichtiger verdeling van het betaald werk en het huishouden en zorg.  WerkZorgBerekenaar

- Beide partners werken parttime.

- Betere voorzieningen kinderopvang,

- Betere verlofregelingen voor beide partners.

- Verdere punten en uitwerking van de oplossingen ....... zie bijlage