Na drie maanden komt er weer beweging in de behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer. De initiatiefnemers leveren een Memorie van Antwoord in en de minister komt met een brief.
 

P#18  Facebook en Twitter op 21 april 2019

Memorie van Antwoord en brief van de Minister

Voortgang van de behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer.
De initiatiefnemers van de wet partneralimentatie kwamen op 17 april met een Memorie van Antwoord met daarin de beantwoording van de vele Kamervragen die de fracties in de Commissievergadering in januari 2019 hadden ingediend. 
Ook de minister kwam met een Brief als reactie op de Kamervragen op 19 april.
 
Hoe gaat het nu verder?
De volgende commissievergadering van Justitie en Veiligheid is aanstaande dinsdag 23 april. 
Op de agenda staat: 'Nadere procedure'.
Dit betekent dat de Commissie besluit of er nog een schriftelijke vragenronde komt of dat zij vindt dat de vragen afdoende zijn beantwoord en verder in de Eerste Kamer kan worden besproken. Daarna volgt een stemming en kan het wetsontwerp alleen maar worden aangenomen of verworpen.  
 
De initiatiefnemers zetten er wel haast achter, en geven anderen geen gelegenheid om nog te reageren op hun Memorie van Antwoord. En per slot van rekening hebben zij kenbaar gemaakt dat per 1 januari 2020 de wet zal ingaan.
 
Zijn er nog mogelijkheden om het wetsontwerp aan te passen, te wijzigen?
Jazeker! Formeel kan de Kamer het wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen.
Toch zijn er enkele mogelijkheden om een wetsvoorstel te beïnvloeden en te wijzigen.
 
Schriftelijke vragen
Eerste Kamerleden hebben het recht schriftelijke vragen te stellen aan leden van de regering. Deze vragen worden via de Voorzitter van de Eerste Kamer gesteld. De vragen worden met het door de regering gegeven antwoord gepubliceerd als Aanhangsel van de
Handelingen. Deze Aanhangsels zijn beschikbaar vanaf Prinsjesdag 1998.
 
Novelle. Een novelle is een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat reeds bij de Eerste Kamer aanhangig is of al wel is aangenomen, maar nog niet van kracht is geworden.
De Eerste Kamer stelt de plenaire behandeling uit of schorst deze tot de novelle door de Tweede Kamer is aanvaard. Na aanvaarding verschijnen het oorspronkelijke wetsvoorstel en de novelle gelijktijdig in het Staatsblad; de met de novelle beoogde wijziging wordt direct ingevoegd. De Eerste Kamer kan eventueel ook het te wijzigen wetsvoorstel aanvaarden met de toezegging dat aanpassing (later) door middel van een novelle zal plaatsvinden.
Novelles waren aanvankelijk vooral bedoeld om technische gebreken in een wetsvoorstel na de behandeling in de Tweede Kamer te herstellen.De laatste jaren worden soms ook politieke bezwaren van de Eerste Kamer ondervangen door een novelle. De novelle wordt dan min of meer afgedwongen, al ligt de formele beslissing om een novelle in te dienen bij de regering.
Het gebruik van inhoudelijke novelles is sinds de jaren toegenomen.
 
Toezeggingen. Tijdens de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van onder meer een wetsvoorstel kunnen door de Regering toezeggingen worden gedaan waardoor de Kamer goedkeuring van het wetsvoorstel verantwoord acht. 
Tijdens de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van onder meer een wetsvoorstel kunnen door de Regering toezeggingen worden gedaan waardoor de Kamer goedkeuring van het wetsvoorstel verantwoord acht. Een toezegging kan diverse aandachtspunten betreffen. Voorbeelden hiervan zijn de interpretatie van een wetsvoorstel en de evaluatie van een wet op punten van uitvoerbaarheid of handhaafbaarheid. De toezeggingen zijn terug te vinden in de officiële publicaties Handelingen en Kamerstukken.De sinds juni 2003 gedane toezeggingen zijn ook op internet toegankelijk. Toezeggingen worden in onderstaand overzicht opgenomen nadat de officiële publicatie beschikbaar is. Tot die tijd is de tekst van een toezegging in een van de word-documenten bij het betreffende wetsvoorstel of in het verslag van de plenaire vergadering te vinden. Overzicht van toezeggingen Eerste Kamer 
 
Moties. In moties worden meningen en verzoeken van de Tweede of Eerste Kamer vastgelegd. Over moties wordt gestemd. Pas als de Kamermeerderheid vóór stemt, heeft een motie politieke betekenis.
In moties worden meningen en verzoeken van de Tweede of Eerste Kamer vastgelegd. Over moties wordt gestemd. Pas als de Kamermeerderheid vóór stemt, heeft een motie politieke betekenis.Bewindslieden zijn overigens niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren. Jaarlijks wordt in de begroting gerapporteerd wat er met de aangenomen moties is gebeurd.Ieder Kamerlid kan in de plenaire vergadering een motie indienen over een onderwerp dat aan de orde is. Om in behandeling te komen moet zij door ten minste vier andere leden worden ondersteund.Op grond van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer worden aangehouden moties geacht te zijn vervallen zes maanden na het besluit tot aanhouden. Recessen worden hierbij niet meegerekend. De Kamer kan de vervaltermijn verlengen. Dit artikel geldt sinds 12 december 2017. De tekst van een motie komt in de Handelingen en verschijnt ook als afzonderlijk Kamerstuk.