In Nederland wordt twee keer zoveel in deeltijd gewerkt als in andere landen. Nu eindelijk een onderzoek naar hoe deze hardnekkige taakverdeling binnen relaties in stand wordt gehouden, en of en hoe beleid hier invloed op kan uitoefenen. 
 

P#7  Facebook en Twitter op 21 januari 2019

Belangrijke motie

Op de valreep leverde Groen links op 6 december 2018 bij de Tweede Kamer Commissie Justitie & Veiligheid bij monde van mevrouw Kathalijne Buitenweg een motie in om éérst nader onderzoek te doen over de ongelijke taakverdeling binnen relaties en de invloed daarvan op de financiële situatie na een scheiding, vóórdat er gestemd wordt over het wetsontwerp.

De minister ontraadde deze motie, omdat in oktober een onderzoek is ingesteld over deze beleidskeuze en de gevolgen daarvan, een zogenoemd IBO-onderzoek. Eind voorjaar komt het eindrapport. Volgens de minister is het niet nodig om op dat rapport te wachten. Desondanks is de motie aangehouden en komt nu in de Eerste Kamer aan de orde. 

Hoe gaat het verder met deze motie?

In de Eerste Kamer werd in de procedurevergadering van 19 december 2018 het volgende voorstel gedaan: 'Desgewenst wordt de motie betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie.' 
 
NB. In een procedurevergadering wordt de verdere behandeling vast gesteld over een wetsontwerp in de Eerste Kamer. Eerst komt er een schriftelijke vragenronde van partijen, vragen in te leveren tot 29 januari 2019. Waarna de initiatiefnemers de vragen zullen beantwoorden.
 
Letterlijke bespreking van de motie met de reactie van de minister in de commissievergadering J&V op 6 december 2018
Minister:
Dan de tweede motie, ook van mevrouw Buitenweg. Die gaat over de discussie die we zojuist hadden over het onderzoek. Nu ik de motie ook heb gelezen en voor me heb liggen, word ik alleen maar meer gesterkt in mijn mening dat we dit al gaan doen. Als we kijken naar de oorzaken van deeltijdwerk ... U noemt het obstakels, maar dat is haast synoniem. Wellicht bent u bereid om uw motie aan te houden tot de zomer van 2019, want dan is het onderzoek afgerond. Dan kunt u kijken of de obstakels daarin zijn meegenomen. Als u vindt dat dat niet zo is, kunt u altijd nog een vervolg onderzoek aanvragen. Anders ben ik nu geneigd om de motie te ontraden omdat ik bang ben dat we veel dubbelop gaan doen.
De voorzitter:
Ik kijk even naar mevrouw Buitenweg: is zij bereid om de motie aan te houden?
Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):
Ik heb alleen de vraag, mevrouw de voorzitter, of het onderzoek alleen deeltijdarbeid betreft. Of betreft het ook de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat mannen en vrouwen in de positie zijn dat ze gelijkelijk arbeid en zorg kunnen delen?
Minister Dekker:
In mijn ogen is het breder, maar dan begeef ik me een beetje op glad ijs omdat dit het terrein is van een van mijn collega's. Als u daar zeker van wilt zijn, zeg ik u toe dat u voor de stemmingen een kort briefje van mij ontvangt of dat inderdaad het geval is.
Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):
Dat is prima. Dat wacht ik dan af. Als het goed is, zal ik de motie aanhouden.
De voorzitter:
En wordt de motie niet aangehouden, dan ontraadt u de motie, begrijp ik?
Minister Dekker:
Ja.