De IJzeren Eeuw, eerste feministisch golf

Voorlopers van het hedendaagse feminisme.
Al in de 19e eeuw speelden in grote lijnen dezelfde vrouwen issues als tegenwoordig. Een teken dat zelfs kleine veranderingen ten gunste van vrouwen maar langzaam tot stand komen. Het gaat hierbij o.a. over de dubbele moraal (de ‘nette’ gehuwde vrouw en de hoer) en economische zelfstandigheid.
In de jaren 70 van de vorige eeuw werden de meeste issues door feministen opnieuw aangekaart in het teken van emancipatie van vrouwen. En heden ten dage worstelen we nog steeds met dezelfde problemen, nl de maatschappelijke achterstelling van vrouwen in allerlei opzichten. Tijd voor bewustwording en verandering.
Lees verder …….
 
De rechten en plichten van echtgenoten zoals geformuleerd in het Burgerlijk Wetboek in 1838
 

Van de regten en verpligtingen der echtgenoten

   158. De echtgenooten zijn elkaar wederkeerig getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.
   159. De echtgenoten verbinden zich over en weder, door de enkele daad des huwelijks, hunne kinderen te onderhouden en op te voeden.
   160. De man is het hoofd der echtvereeniging.
   Als zoodanig verleent hij aan zijne vrouw bijstand in regten, of verschijnt aldaar voor haar, behoudens de uitzonderingen hierna omschreven.
   Hij bestuurt de goederen aan de vrouw persoonlijk toebehoorende, ten zij het tegendeel zij bedongen.
   Hij moet die goederen als een goed huisvader beheeren, en is voor alle verzuim in dat beheer verantwoordelijk.
   Hij vermag hare onroerende goederen, zonder hare medewerking, niet te vervreemden of te bezwaren.
   161. De vrouw is aan haren man gehoorzaamheid verschuldigd.
   Zij is verpligt met den man zamen te wonen, en hem overal te volgen waar hij dienstig oordeelt zijn verblijf te houden.
   162. De man is verpligt zijne vrouw bij zich te ontvangen in het huis hetwelk hij bewoont.
   Hij is gehouden haar te beschermen, en haar al hetgeen noodig is, volgens zijnen staat en zijn vermogen, te verschaffen.
   163. De vrouw, al is zij zelfs buiten gemeenschap van goederen getrouwd, of van goederen gescheiden, kan, zonder bijstand van haren man in de akte, of zonder zijne schriftelijke toestemming, niets geven, vervreemden, verpanden, verkrijgen, het zij voor niet, het zij onder eenen bezwarenden titel.